Persoonlijke gegevens en privacy

Om je goed te kunnen helpen, verzamelt en bewaart je coach je persoonlijke gegevens in een dossier. In dit dossier zijn o.a. je naam, adres en geboortedatum opgenomen, maar bijvoorbeeld ook verslagen van gesprekken en het plan van aanpak. Je coach gaat heel zorgvuldig met deze informatie om. Alleen direct betrokken collega's mogen het dossier inzien.

Aan wie de coach toestemming vraagt voor het delen van informatie, en welke informatie uit het dossier je zelf mag inzien, is afhankelijk van de leeftijd (van je kind).

Klik op de leeftijdscategorie voor meer informatie.

 • uitwisselen van gegevens over het gezin mag met toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger (ouder met gezag of voogd),
 • ouders mogen het dossier bekijken,
 • pleegouders mogen het dossier niet bekijken, maar hebben wel recht op informatie die nodig is voor de opvoeding en verzorging van hun pleegkind, zoals informatie over de gezondheid van het kind en de samenstelling van het gezin van herkomst.
 • kinderen jonger dan 12 jaar mogen het dossier niet inzien. 
 • uitwisselen van gegevens mag met toestemming van het betreffende gezinslid; de jongere en/of de ouder,
 • ouders mogen de informatie in het dossier bekijken,
 • pleegouders mogen de informatie in het dossier niet bekijken, maar hebben wel recht op informatie die nodig is voor de opvoeding en verzorging van hun pleegkind, zoals informatie over de gezondheid van het kind en de samenstelling van het gezin van herkomst,
 • jongeren van 12 jaar en ouder mogen dossierstukken inzien die over hen gaan.
 • uitwisselen van gegevens mag met toestemming van het betreffende gezinslid; de jongere en/of de ouder,
 • ouders mogen informatie in het dossier bekijken die henzelf betreft,
 • ouders mogen informatie in het dossier over hun kind alleen bekijken met zijn/haar toestemming,
 • pleegouders mogen de informatie in het dossier niet bekijken, maar hebben wel recht op informatie die nodig is voor de opvoeding en verzorging van hun pleegkind, zoals informatie over de gezondheid van het kind en de samenstelling van het gezin van herkomst,
 • jongeren van 16 jaar en ouder mogen dossierstukken inzien die over hen gaan. 

Als de hulp die je krijgt door de gemeente wordt betaald, moet FlexusJeugdplein je BSN nummer aan de gemeente doorgeven. Wat je vertrouwelijk aan je coach vertelt, blijft tussen jullie. De coach maakt daarop alleen een uitzondering als hij/zij daartoe wettelijk wordt verplicht of als daarmee ernstig gevaar voor jou, of je omgeving, kan worden voorkomen. Als de coach dat doet, zal hij/zij je daarvan op de hoogte brengen.

Als je het dossier wilt inzien of een kopie wilt hebben, kun je dat vragen aan je coach. FlexusJeugdplein bewaart je dossier nog vijftien jaar na de beëindiging van de hulp. Daarna wordt het dossier vernietigd.


Verwijsindex SISA 
FlexusJeugdplein is aangesloten op de verwijsindex SISA (Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak). Hierop zijn alle organisaties in Rotterdam-Rijnmond die met jeugdigen werken, aangesloten. Het helpt ons beter samen te werken met andere organisaties en hulpverleners en voorkomt dat je van het kastje naar de muur wordt gestuurd, of dat signalen over het hoofd worden gezien. In SISA is alleen terug te vinden welke hulpverleningsinstelling bij de jeugdige betrokken is. Er staat dus geen persoonlijke informatie in.


Cameratoezicht en (geluids)opnamen
Voor de veiligheid van onze cliënten, medewerkers en eigendommen is er op een aantal van onze locaties cameratoezicht. We houden ons daarbij aan het wettelijk kader van het College Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent o.a. dat het cameratoezicht altijd duidelijk is aangegeven, en dat wij niet filmen in privévertrekken of spreekkamers. Gemaakte beeldopnamen worden alleen als er directe aanleiding voor is aan derden, bijvoorbeeld de politie, gegeven.

Opnemen van gesprekken
Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van alle betrokkenen geluids- en/of beeldopnamen van gesprekken te maken. Dit is bij wet verboden en geldt voor zowel medewerkers als cliënten.