De organisatie

Bestuur en toezicht
Stichting FlexusJeugdplein is een zelfstandig rechtspersoon met een raad van bestuur en een raad van toezicht. In aanloop naar een volledige fusie op 1 januari 2018 is FlexusJeugdplein op 1 april 2017 bestuurlijk gefuseerd. Vanaf die datum is de raad van bestuur Enver bestuurlijk verantwoordelijk voor zowel de Stichting FlexusJeugdplein, als voor de Stichtingen Stek Jeugdhulp en TriviumLindenhof.

De raad van bestuur en raad van toezicht hanteren de 7 principes uit de Zorgbrede Governancecode als leidraad. Een bestuursverslag en de jaarrekening, incl. de bezoldiging van de leden van de raad van bestuur en de raad van toezicht (WNT), zijn opgenomen in de Jaarverantwoording FlexusJeugdplein 2016.

Medewerkers
Bij FlexusJeugdplein werken circa 650 medewerkers; het overgrote deel in de directe hulpverlening. Bekijk organogram

Werkgebied en diensten
FlexusJeugdplein is actief in de regio Rijnmond, de Zuid-Hollandse Eilanden en de Drechtsteden. 
Ons hulpaanbod bestaat uit: 

  • Preventieve jeugd & opvoedhulp 
  • Ambulante (woon)begeleiding in het kader van de Wmo 
  • Ambulante jeugdhulp vanuit gemeentelijke wijkteams
  • Gespecialiseerde jeugd & opvoedhulp

Onze opdrachtgevers zijn de (samenwerkende) gemeenten en scholen in de regio.
Kijk voor meer informatie over ons hulpaanbod in de rubriek Professionals of Opdrachtgevers

We staan bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder KvKnummer: 24290048.