Samenwerking

Om de hulp aan kinderen, jongeren en ouders te optimaliseren werkt FlexusJeugdplein zowel lokaal, regionaal, als landelijk samen met andere jeugdzorgaanbieders, maar bijvoorbeeld ook met welzijnsorganisaties en instellingen voor Jeugd-GGZ en LVB. 

FlexusJeugdplein is lid van de brancheorganisaties:

Op uitvoeringsniveau zijn structurele samenwerkingsverbanden en projecten met onder andere: aanbieders van jeugd- en opvoedhulp, Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, het Leger des Heils, de William Schrikker, SGJ Christelijke Jeugdzorg, Arosa (Vrouwenopvang Rotterdam), Stichting Noodopvang Vlaardingen, Lucertis, Yulius, Riagg, het CVD, Pameijer, Humanitas, Stichting Welzijn Schiedam, DOCK, Careyn, Blik, maatschappelijk werk NWN, Stichting Firmitas, Kwadraad, RoFFaBop, vele scholen voor het primair en voortgezet onderwijs en de ROC's, kinderdagverblijven, de Centra voor Jeugd en Gezin en diverse woningbouwverenigingen.
 

Uitgelicht

Onderstaand een aantal voorbeelden van samenwerking op bestuurlijk- en managementniveau. Methodieken die tot stand zijn gekomen en/of worden uitgevoerd in samenwerking met anderen zijn per gemeente opgenomen in de rubriek Professionals en Opdrachtgevers

Klik op het item voor meer informatie.

Transitiearrangement Jeugdhulp Rijnmond

Kern van het regionaal transitiearrangement is dat de samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond in samenspraak met de in de regio actieve zorgaanbieders zorgcontinuïteit bieden vanaf 2015. Met de totstandkoming van het arrangement is er binnen de regio een constructieve samenwerking. 

Koers & Co

In 2012 heeft FlexusJeugdplein met Pamijer, DOCK en Humanitas Koers & Co opgericht. In deze stichting verenigen we de jeugdzorg, het welzijnswerk, de ouderenzorg en de zorg voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. 

Münchhausenbeweging Rotterdam

De Münchhausenbeweging is in 2004 ontstaan om de keten wonen-werken-leren-zorg in Rotterdam te verbeteren. Doel van de beweging er samen voor te zorgen dat burgers niet buiten de boot vallen, maar optimaal kunnen meedraaien in de maatschappij; zonodig sector overstijgend en buiten de gebaande paden om. Naar website Münchhaussenbeweging 

DeRotterdamseZorg

In DeRotterdamseZorg hebben 24 zorginstellingen hun krachten gebundeld om adequaat in te spelen op veranderende eisen van de samenleving. De aangesloten Rotterdamse zorginstellingen werken samen en delen hun kennis en ervaring op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken. Dit doen zij door vanuit de eigen organisatie kennis, menskracht en middelen beschikbaar te stellen voor projecten die bijdragen aan balans op de arbeidsmarkt. Naar website DeRotterdamseZorg

Servicepunt Schoolmaatschappelijk werk

FlexusJeugdplein faciliteert het Servicepunt Schoolmaatschappelijk Werk (SMW). Het Servicepunt is een verbindende schakel tussen samenwerkingspartners in het onderwijs, het schoolmaatschappelijk werk en de jeugdzorg. Professionals kunnen voor informatie en advies bij het Servicepunt SMW terecht. Naar website Servicepunt.

Sport en zorg

Met Rotterdam Sportsupport wordt samengewerkt om de verbinding tussen sportverenigingen met jeugdzorg te verstevigen. Naar website Rotterdam Sportsupport